Termat dhe Politikat

Webprom.xyz është një agjenci reklamimi që ofron një platformë miqësore për përdorimin e bashkëveprimit ndërmjet webmasterëve dhe reklamuesve në Uebfaqen Webprom.xyz .

Përdorimi i Uebfaqes së Webprom.xyz është subjekt i pajtueshmërisë me këto Kushte të Përdorimit të platformës . Këto kushte do të zbatohen gjithashtu për çdo përdorim provë të shërbimit. Duke përdorur shërbimin ju pajtoheni me këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi lini menjëherë përdorim e këtij shërbimi.

Këto terma përfshijnë kushtet e përdorimit të Uebfaqes nga publikuesi dhe / ose reklamuesi për qëllimet e mësipërme.

Webprom.xyz rezervon të drejtën të ndryshojë kushtet e përdorimit në çdo kohë duke postuar Kushtet e Përdorimit të azhurnuar në platformë, pa ndonjë njoftim paraprak për reklamuesit dhe / ose publikuesit.

Është përgjegjësi e përdoruesit që të kontrollojë rregullisht faqen e internetit të Webprom.xyz për çdo azhornim në Kushtet e Përdorimit. Përdoruesi konsiderohet se ka pranuar ndryshime të tilla si parazgjedhje, ndërsa vazhdon të përdorë platformën.

Krijimi dhe përdorimi i një llogarie

Kur regjistroheni në faqen e internetit për të krijuar një llogari, ju e pranoni dhe konfirmoni që jeni të paktën 18 vjeç ose nën juridiksionin e vendit tuaj të banimit, mosha juaj ju lejon të përdorni shërbimin, dhe ju jeni plotësisht të aftë dhe plotësisht dakord me këto Kushte të Përdorimit. Nëse përfaqësoni interesat e një personi juridik për qëllimin e të cilit krijoni një llogari, ju vërtetoni se jeni përfaqësues ligjor i këtij personi juridik.

Pronari i llogarisë është vetëm përgjegjës për përdorimin e llogarisë dhe do të respektojë të gjitha rregullat e përcaktuara në këto kushte të përdorimit të platformës, si dhe të gjitha kushtet e tjera të përdorimit të postuara në këtë faqe.

Si pjesë e procesit të regjistrimit, do t’ju duhet të siguroni një adresë e-mail dhe të krijoni një fjalëkalim për t’u regjistruar në sistem, dhe të siguroni të dhënat e kontaktit dhe informacionin e faturimit për pagesa. Ju e pranoni që për qëllime të regjistrimit përdorni adresën tuaj të postës elektronike dhe asnjë palë e tretë nuk ka qasje në emailin tuaj dhe llogarinë tuaj. Webprom.xyz mund të refuzojë përdorimin e një emri të veçantë të llogarisë ose adresën e postës elektronike gjatë regjistrimit pa siguruar ndonjë bazë. Ju jeni vetëm përgjegjës për saktësinë e informacionit tuaj personal dhe pranoni të mbani sekretin tuaj dhe informacionin e llogarisë. Mosarritja e kësaj do të përbëjë një shkelje të këtyre kushteve dhe Webprom.xyz rezervon të drejtën për të anulluar llogarinë tuaj. Ju pranoni të njoftoni menjëherë Webprom.xyz për çdo përdorim të pa autorizuar të llogarisë tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Për më tepër, ju e pranoni që do të jeni përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e kryer në llogarinë tuaj.

Webprom.xyz rezervon të drejtën të ndërpresë ose të pezullojë qasjen në llogarinë tuaj në çdo kohë. Arsyet përfshijnë, por nuk janë të kufizuara, në shkeljen tuaj të ndonjë prej këtyre kushteve, duke përfshirë kushtet e pagesës, dhe nëse ne nuk jemi në gjendje të verifikojmë ndonjë informacion të dhënë nga ju në Webprom.xyz, dhe nëse supozojmë se veprimet tuaja janë të paligjshme, mashtruese , abuzive ose mund të rezultojë në përgjegjësi juridike ose dëme të tjera për Webprom.xyz ose ndonjë palë të tretë.

Statistikat

Për një periudhë prej një muaji, mbajtësi i llogarisë mund të shikojë raporte ndërvepruese të cilat janë pjesë e sistemit të raportimit të Webprom.xyz. Në të gjitha rastet, ne do të adoptojmë metodat dhe praktikat e përdorura zakonisht për të udhëhequr dhe matur trafikun.

Kjo Marrëveshje dhe marrëdhënia pasuese midis Webprom.xyz dhe reklamuesit dhe / ose publikuesut do të interpretohen në përputhje me ligjet ne fuqi.

Leja e kufizuar e përdorimit:

Webprom.xyz ju lejon një licencë të kufizuar jo të transferueshme, jo-ekskluzive për të përdorur platformën në mënyrë që të zbatoni aktivitete reklamuese, por nuk ju jep të drejtën për ndonjë veprimtari tjetër tregtare ose përndryshe të përdorni platformën ose ndonjë pjesë të saj.

Licenca juaj është e vlefshme deri në përfundimin e përdorimit të platformës. Kjo licencë do të përfundojë nëse nuk respektoni kushtet e përdorimit të platformë. Për më tepër, Webprom.xyz nuk do të ketë asnjë detyrim t’ju njoftojë për përfundimin e tillë.

Webprom.xyz, si pronar i platformës, ka edhe të drejta të tjera përveç sa më sipër.

Rregullat dhe kufizimet:

Në lidhje me përdorimin tuaj të Uebsajtit dhe llogarisë, ju pranoni të:

• Përjashtoni Webprom.xyz nga përgjegjësia për gabime në raportimin statistikor (ju pranoni që statistikat janë subjekt i rishikimit vetëm për arsye që përfshijnë trajtimin e gabimit, klikime mashtruese, etj.) Si rregull, statistikat azhornohen disa herë në ditë . Statistikat që publikohen në Webprom.xyz konsiderohen të vetmet prova të vërtetë.

• Na njoftoni me email nëse dëshironi të mbyllni përgjithmonë llogarinë tuaj;

Në lidhje me përdorimin tuaj të Uebsajtit dhe llogarinë tuaj, ju dakort dakord:

• Për të mos thyer rregullat, duke përfshirë, por duke mos u kufizuar vetëm në, Politikën e Privatësisë ose ndonjë marrëveshje ose rregullore tjetër të postuar në Webprom.xyz

• Për të mos shkelur asnjë ligj, vendim apo rregullore në fuqi, duke përfshirë por jo kufizuar në rregullore të zbatueshme për aktivitetet e reklamimit, shërbimet financiare, mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë, ndalimin e diskriminimit, racizmit, nacionalizmit.

• Të mos ofroni ose shpërndani mallra, shërbime, skema dhe veprime të falsifikuara (për shembull skema e shpejtë e parave), letra zinxhirësh, skema piramidale dhe të mos përfshiheni në ndonjë veprimtari të padrejtë mashtruese.

• Të mos shkelin të drejtat e autorit, patentat, të drejtat e markës tregtare, sekretin tregtar ose të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe të drejtat e publicitetit ose intimitetit të çdo personi.

• Të mos shkelni sekretin dhe të mos zbuloni detyrimet që keni me palët e tjera;

• Të hiqni të gjitha reklamat nëse janë:

• shpifës, pornografik, kërcënues dhe nxitje për dhunë;

• poshtëroni ose sillni një person ose një grup njerëzish mbi bazën e fesë, gjinisë, orientimit seksual, racës, përkatësisë etnike, moshës ose bazës së aftësisë së kufizuar.

• përmbajnë informacione false, të pasakta ose mashtruese.

Ju janë të ndaluara:

• Për të mbledhur ose përhapur çdo informacion mbi çdo përdorues tjetër të Uebfaqes ose pronarët e llogarive, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të dhëna ose informacion personal, ose të përdorni një informacion të tillë për qëllime marketingu, përveç nëse merrni leje nga këta përdorues dhe pronarë të llogarive. .

• Për të ofruar ose shpërndarë ndryshe çfarë do forme të shërbimeve seksuale, përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në materiale dhe shërbime pornografike, materiale dhe shërbime që kërkojnë kufi moshe etj.

• Të fryni artificialisht klikimet ose të përdorësh metoda mashtruese, manuale ose të automatizuara, të zbatimit të klikimeve (p.sh. vendosja e teasers tonë brenda dritareve të shfaqura, videoplanerëve, butonave, etj.).

• Të hapni një llogari të re në Webprom.xyz, nëse e mëparshmja juaj ishte bllokuar në rast të shkeljes së kushteve;

• Të falsifikojë titujt ose të manipulojë ndryshe identifikuesit për të maskuar origjinën e çdo përmbajtje të transmetuar përmes Uebfaqes;

• Të modifikoni, përshtatni, përktheni, krijoni vepra derivative, dekompiloni, çmontoni ose përndryshe të përpiqeni të merrni kodin burimor nga Uebfaqja, programin ose teknologjinë e tij, ose të përpiqeni të krijoni një shërbim zëvendësues ose të ngjashëm, produkt ose faqe në internet përmes përdorimit ose qasjes në Uebfaqe ose teknologji të lidhura me to;

• Për të përdorur viruse, kuaj Trojan, krimbat, ose programe të tjera kompjuterike që mund të dëmtojnë, ndërhyjnë, interceptojnë në mënyrë befasuese ose shpronësojnë çdo sistem, të dhëna ose informacion, ose të përdorni ndonjë pajisje, softuer ose rutinë që ndërhyn në funksionimin normal të Uebsajtit;

Copyright

Përmbajtja, grafika, dizajni, përpilimi dhe çështje të tjera që lidhen me uebfaqen e Webprom.xyz mbrohen në përputhje me ligjet e të drejtave të autorit, markave tregtare dhe të drejtave të tjera të pronarit (përfshirë, por pa u kufizuar në pronësi intelektuale). Kopjimi, riprodhimi, inkuadrimi, përdorimi ose botimi i ndonjë çështje të tillë ose ndonjë pjese të Uebfaqit është rreptësisht e ndaluar.

Përmbajtja e reklamave

Ju, si reklamues, jeni plotësisht përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e reklamës që po dërgoni për shfaqje. Webprom.xyz nuk kontrollon përmbajtjen dhe nuk është përgjegjës për saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtje. Në asnjë rrethanë Webprom.xyz nuk do të jetë përgjegjës në asnjë mënyrë për çdo përmbajtje. Ju pranoni që ju duhet të vlerësoni dhe të mbani të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e materialeve tuaja reklamuese.

Lidhje në faqet e internetit të palëve të treta

Uebsajti mund të përmbajë lidhje ose t’ju drejtojë tek faqet e internetit në pronësi ose të operuara nga palë të treta (“faqet e internetit të palëve të treta”). Ne nuk kontrollojmë dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për funksionimin e këtyre faqeve të internetit të palëve të treta dhe pronat e tyre, as nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit. Ju jeni duke përdorur këto uebfaqe të palëve të treta me rrezikun tuaj.

Politika e Pagesave

Përdoruesit u kërkohet të tregojnë emrin dhe mbiemrin e tyre të vërtetë kur regjistrohen. Në rastin e kërkesës së përdoruesit për tërheqjen e parave përmes kartës së kreditit / debitit, emri dhe mbiemri i treguar në llogarinë tuaj personale do të përputhen me emrin dhe mbiemrin në kartën e kreditit / debitit. Nëse ndodh ndonjë mospërputhje midis emrave të deklaruar, transaksioni i tërheqjes do të refuzohet. Kompania nuk bën pagesa për palët e treta.

Pagesat u bëhen publikuesve një herë në muaj nga WebProm me transferimin ne disa menyra: Në llogarinë bankare, Pay Pal. Kushtet e pagesave mund të ndryshohen me vendimin e WebProm. Shuma minimale e pagesës: 100 EUR. Nëse gjendja është më pak, WebProm do të shtojë shumën në pagesën tjetër. Pagesat bëhen në EUR. WebProm nuk merr asnjë përgjegjësi dhe nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me funksionimin dhe pagesën në kohë dhe të duhur nga sistemi i pagesave bankare. Publikuesi është përgjegjës të sigurojë detajet e vlefshme të pagesës, nëse detajet janë të gabuara ose nëse Webmasteri ndryshon detajet e tij të pagesës, është përgjegjësi e Webmasterit që të njoftojë me postë 3 ditë para datës së caktuar të pagesës. Webmasteri do të paguajë tarifa pagese, komisione bankare, nëse kërkohet. WebProm mund, sipas gjykimit tonë, të refuzojë të përpunojë një pagesë (dhe mund të vendosë një pritje pagese) në ndonjë pjesë të llogarisë tuaj për ndonjë arsye, duke përfshirë nëse WebProm ka një dyshim të arsyeshëm se ju keni shkelur këto Kushte të Përdorimit. WebProm gjithashtu rezervon të drejtën të kompensojë çdo shumë që na keni borxh, përfshirë edhe shkeljet e këtij Kushtet e përdorimit. WebProm nuk merr asnjë përgjegjësi për pagimin e taksave për pagesat e bëra për ju dhe ju e pranoni dhe pranoni që është përgjegjësia juaj e plotë dhe e vetme për të paguar të gjitha taksat në vendin e vendbanimit tuaj të zbatueshëm për ju si pasojë e pjesëmarrjes suaj në Reklamimin WebProm rrjet. Në raste të caktuara, ne WebProm i mban të gjitha pagesat derisa të marrim dokumentacionin e nevojshëm tatimor nga ju.

WebProm do të ketë përgjegjësinë në diskrecionin e tij të vetëm dhe të arsyeshëm për llogaritjen e statistikave dhe pagesave, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përshtypjet, klikimet unike, veprimet dhe të ardhurat e krijuara në ose përmes Uebfaqes së Webmasterit, siç është e aplikueshme.

Politika e rimbursimit

Rimbursimi mund të aplikohet vetëm në bazë të kërkesës me shkrim që përmban arsye për kthimin tuaj të rimbursimit@webprom.xyz në rastet në vijim:

• Fushata reklamuese nuk mund të fillohet për arsye të përfshira, por jo të kufizuara në mospërputhje të materialeve reklamuese me kërkesat e legjislacionit aktual, cilësi të papranueshme dhe / ose përmbajtje të krijimtarisë, arsye të tjera që konsiderohen të zbatueshme nga administrata WebProm.

• Reklamuesi mund të kërkojë të ndalojë fushatën. Në një ngjarje të tillë, Reklamuesi duhet të kërkojë që të gjitha reklamat të bllokohen së pari, fushata të ndalet dhe të dërgojë një kërkesë në repund@webprom.xyz.

Rimbursimi do të bëhet në shumën e fondeve të papërdorura. Shuma duhet të llogaritet bazuar në sistemin e raportimit të WebProm.

Një kërkesë për rimbursim do të konsiderohet VETM legjitime nëse është dërguar nga emaili i përdorur për regjistrimin e llogarisë së Reklamuesit.

Rimbursimi nuk është i pranueshëm në rast se Reklamuesi shkel kushtet e përdorimit, politikën e privatësisë ose kushte dhe kushte të tjera të dakorduara nga palët.

Mohim

Webprom.xyz nuk merr asnjë përgjegjësi për operimet e pandërprera të Uebfaqes në asnjë rrethanë. Aktivitetet e mirëmbajtjes së faqes në internet mund të ndodhin në çdo kohë. Uebsajti nuk mban përgjegjësi për veprimet e Webmasterëve në asnjë rrethanë. Webprom.xyz mund të bllokojë Webmasterët në çdo kohë pa dhënë asnjë bazë dhe të përmbajë pagesa në rast dyshimi për zbatimin nga më të fundit të veprimeve që shkelin rregullat e faqes në internet dhe fushatën e reklamave. Webprom.xyz mund të bllokojë reklamuesit në rast të shkeljes së të drejtave të palëve të treta nga përmbajtja e materialeve reklamuese, të cilat do të jenë të njohura në Uebfaqe, si dhe në rast të vonesës në pagesa.

Statistikat mbi aktivitetin e reklamimit të operuar në Uebfaqe konsiderohet se janë burimi i vetëm i besueshëm i të dhënave.

Webprom.xyz mund të ndryshojë në çdo kohë këto Kushte dhe Poltitika. Prandaj ju duhet te vizitoni shpeshë këtë faqe.

A ju ndihmoi ky artikull?
PoJo
Scroll to top